Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten versie 2.2.1

Leerresultatenoverdracht

Relevant voor
Educatieve Applicatie (EA)
Leerling Administratie Systeem (LAS)
Scenario
Uitwisseling leerresultaten met authenticeren via overkoepelend systeem
Uitwisseling leerresultaten met matching in zelfstandige EA
Uitwisseling methodegebonden toetsresultaten
Bericht
Leerresultatenantwoordbericht
Leerresultatenverzoekbericht

Het initiatief voor de overdracht ligt bij de EA. Er zijn diverse triggers voor de overdracht mogelijk:

Er is expliciet voor gekozen om geen restricties te leggen op de hoeveelheid leerresultaten die er in een enkel bericht kunnen worden overgebracht. Dit maakt deze afspraak zowel geschikt voor het toepassen van de “druppel methode” (direct overdragen van individuele resultaten) als een meer batch-georiënteerde aanpak (bijvoorbeeld iedere nacht alle geaccumuleerde resultaten in één keer overdragen).

Stappen

 1. Levering leerresultaten

  De EA stuurt het bericht Leerresultaten aan het LAS .

 2. Controle bij de aanroep

  Het LAS controleert bij de aanroep:

  Als één van de controles faalt, mag het bericht niet verwerkt worden.

 3. Controle bij de overdracht

  Het LAS controleert bij de ontvangst van het bericht:

  • Het binnengekomen bericht moet valide zijn volgens de in de WSDL gerefereerde schema’s.
  • Het in het bericht opgenomen XSD-versie moet overeenkomen met een door het systeem ondersteunde XSD-versie.
  • De berichtaanmaakdatum van het bericht moet later zijn dan de berichtaanmaakdatum van het voorgaande bericht (dit uiteraard m.u.v. het allereerste bericht).
  • Indien er vocabulaire-gebonden velden in het bericht staan en de vocabulaire is bekend of kan achterhaald worden, moet het systeem controleren of de veldwaardes met de in de vocabulaire opgenomen waardes kloppen.

  Als één van de controles faalt, mag het bericht niet verder verwerkt worden. Indien de VDEX niet achterhaald kan worden, leidt dit niet tot een fout, maar wordt de waarde van het veld "as is" geaccepteerd.

 4. Controle bij de overdracht van leerresultaten

  Het LAS controleert bij ontvangst van het bericht met leerresultaten:

  • De identifiers van de leerlingen moeten reeds bekend zijn in het systeem.
  • Een toets moet altijd volledig in een bericht aanwezig zijn, dus indien van toepassing met al zijn toetsonderdelen. Dit geldt ook indien er enkel voor een bepaald toetsonderdeel een leerresultaat is.
  • Indien gebruik wordt gemaakt van een enkelvoudig resultaat (scoregetal als resultaat) moeten de scoregetallen vallen binnen de in de normering aangegeven maxima.
 5. Bevestiging van ontvangst van de leerresultaten

  Het LAS stuurt een bevestiging  van de verwerking aan de EA (tenzij er iets fout is gegaan).

  Indien er in het berichtenverkeer binnen deze afspraak fouten optreden, dan moet de SOAP-webserver dit melden met behulp van een standaard  SOAP-foutbericht .

 6. Verwerking van toetsdefinities

  Er is sprake van een nieuwe toets als in het LAS de toetscode nog niet bestaat.

  • Maak de toets aan in het LAS.

  Er is sprake van een nieuw toetsonderdeel als in het LAS de combinatie toetscode + toetsonderdeelcode nog niet bestaat.

  • Maak het toetsonderdeel aan in het LAS.

  Er is sprake van een aanpassing van een toets en/of toetsonderdelen (alleen huidige en toekomstige resultaten) als de toetscode al bekend is in het LAS maar het versienummer nog niet bestaat.

  • Oude leerresultaten moeten genormeerd blijven worden tegen de vorige versie van de toets en toetsonderdelen.
  • Het LAS moet verschillende versies van dezelfde toets intern kunnen onderscheiden voor het toepassen van de juiste normering.
  • Voeg de nieuwe toets met eventuele toetsonderdelen toe in het LAS.

  Er is sprake van een correctie op een toets en/of toetsonderdelen (alle resultaten in het verleden, heden en de toekomst) als de combinatie toetscode + versie in het LAS al bekend is (of versie opnieuw ontbreekt).

  • Overschrijf volledig de gegevens van deze toets; en omdat de toetsdefinitie altijd volledig moet zijn (inclusief alle toetsonderdelen) moeten de definitiegegevens van de toetsonderdelen ook worden overschreven.

  Voor de toetshiërarchie (XML-element toetshierarchie) zijn er aanvullende afspraken voor methodegebonden toetsen.

 7. Verwerking van leerresultaten

  Er is sprake van een nieuwe toets(onderdeel)afname als in het LAS de afname-identifier nog niet bestaat.

  • Sla de gegevens op.
  • Onthoud de berichtaanmaakdatum en -tijd zoals deze in de berichtgegevens is opgenomen.

  Er is sprake van een wijziging op de toets(onderdeel)afname als de afname-identifier al bekend is in het LAS:

  • Sla de gegevens op. De in het bericht opgenomen afnamedatum moet dan beschouwd worden als de mutatiedatum van het resultaat.
  • Het is aan het LAS en buiten de scope van deze afspraak of en in hoeverre eerdere versies van leerresultaten bewaard blijven.
  • Onthoud de berichtaanmaakdatum en -tijd zoals deze in de berichtgegevens is opgenomen.

  Als de toetsnormering (normering van het totaalresultaat) aanwezig is in de toetsdefinitie:

  • De scoregetallen van de toetsonderdelen mogen opgeteld worden.
  • Wanneer het scoregetal van een toetsafname ontbreekt dan wordt dit berekend door de som te nemen van de scoregetallen van de toetsonderdelen.

  Als er geen toetsnormering (normering van het totaalresultaat) aanwezig is in de toetsdefinitie:

  • De scoregetallen van de toetsonderdelen mogen niet zonder meer opgeteld worden.
  • De verschillende aspecten van een toetsafname moeten verwerkt worden (bijvoorbeeld de score op een toets bestaat uit een toetsonderdeel dat een cijfer en een toetsonderdeel dat een tijdsduur overbrengt).

Implementatie webservice
Leerresultatenservice

Voor de verwerking van leerresultaten zal het LAS een webservice moeten implementeren. Voor de definities van de webservice wordt verwezen naar het bij deze afspraak horende WSDL-bestand UWLR_Leerresultaten_v2p2.wsdl. Indien de webservice volgens het WSDL-bestand daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, zal het hierin genoemde endpoint moeten worden aangepast.

Meer informatie over webservices binnen UWLR is hier te vinden.